Μενού Κλείσιμο

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 4ου Γυμνασίου Ζωγράφου

[Λήψη του εσωτερικού κανονισμού σε αρχείο pdf]

            Το Σχολείο αποτελεί τον κύριο φορέα της Πολιτείας με σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των μαθητών/τριών, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής τους συνείδησης και τη διάπλασή τους  σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Συνεπώς, επιχειρεί να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών/τριών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά, ενδυναμώνοντας στη συνείδησή τους τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο Εσωτερικός κανονισμός συντάσσεται με βάση τις κείμενες διατάξεις και γίνεται ανεπιφύλακτα δεκτός από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, με στόχο την διασφάλισή τους και τη θεμελίωση ενός πλαισίου που θα επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

            Α. Γενικές Υποχρεώσεις Καθηγητών/τριών

            Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης και στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Ως εκ τούτου οφείλουν:

 • Να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές καθορίζονται από την κείμενη Νομοθεσία.
 • Να αντιμετωπίζουν όλους τους μαθητές/τριες ισότιμα και με δικαιοσύνη, και να τους αξιολογούν αντικειμενικά. Επίσης, να δείχνουν ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό στην προσωπικότητά τους.
 • Να εμπνέουν με το παράδειγμά τους τη δημοκρατική συμπεριφορά των μαθητών τους.
 • Να συνεργάζονται με τους Γονείς ? Κηδεμόνες, με τα προσόντα που διαθέτουν ως επιστήμονες  και παιδαγωγοί, με στόχο την καλύτερη και μέγιστη απόκτηση των αγαθών και των αξιών της παιδείας.

            Β. Γενικές υποχρεώσεις μαθητών/τριών

            Οι μαθητές/τριες οφείλουν:

 • Να σέβονται τον θεσμό του σχολείου και τα μέλη του, τους καθηγητές/τριες, καθώς και τους συμμαθητές/τριές τους.
 • Να μην εκδηλώνουν επιθετική ή βίαιη συμπεριφορά.
 • Να δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις ? παρατηρήσεις των καθηγητών/τριών του σχολείου.
 • Να χρησιμοποιούν ευπρεπή γλώσσα τόσο προς τους καθηγητές/τριες όσο και προς τους συμμαθητές/τριες του σχολείου.
 • Να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών/τριων τους για μάθηση και το δικαίωμα των καθηγητών/τριών για διδασκαλία.
 • Να αποδέχονται πως κάθε μάθημα έχει τη δική του ιδιαίτερη παιδαγωγική αξία και να αποδίδουν στο καθένα την απαιτούμενη προσοχή.
 • Να συμμετέχουν και να προσπαθούν ανάλογα με τις ικανότητες και δυνατότητες που διαθέτουν – αφού έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ? στην εκπαιδευτική διαδικασία και να σέβονται πάντα το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση.
 • Να συμμετέχουν στις σχολικές δραστηριότητες όπως π.χ. αθλητικές, καλλιτεχνικές, περιβαλλοντικές, ανθρωπιστικές, σε σχολικές εορτές, παρελάσεις εθνικών εορτών κλπ. Κάτι τέτοιο θα βοηθήσει στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους, την επίτευξη της ομαδικότητας και της αύξησης της αυτοπεποίθησής τους.
 • Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ή διαφωνίας να προκρίνουν το διάλογο ως μόνο μέσο διευθέτησης ή αν κριθεί αναγκαίο να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς και την διεύθυνση του σχολείου.
 • Να συμμετέχουν στα συλλογικά τους όργανα και να εκλέγουν 5μελή και 15μελή συμβούλια. Η πολιτεία με τον τρόπο αυτό τούς αναγνωρίζει ως άτομα ικανά να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και δραστηριότητες, να λαμβάνουν χρήσιμες αποφάσεις για τον εαυτό τους και για το σχολείο τους.

            Γ. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 • Το σχολείο αρχίζει τη λειτουργία του στις 08:15 με την πρωινή συγκέντρωση όλων των τάξεων στην αυλή και ολοκληρώνει την εργασία του στις 14:05, με το πέρας της 7ης διδακτικής ώρας. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας για λόγους υγιεινής και ασφάλειας οι μαθητές μεταβαίνουν απευθείας στα τμήματά τους.
 • Οι μαθητές/τριες πρέπει να προσέρχονται εγκαίρως στο χώρο του σχολείου και να παρευρίσκονται όλοι στην πρωινή συγκέντρωση. Αν αργήσουν δεν θα γίνονται δεκτοί την 1η ώρα στο μάθημα και οφείλουν να περνάνε από το Γραφείο της Διεύθυνσης. Η έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο δείχνει αυτοσεβασμό, αυτοπειθαρχία, και κυρίως σεβασμό στη συλλογική λειτουργία του σχολείου. Συμβάλλει στη έγκυρη ενημέρωση των μαθητών (ανακοινώσεις κλπ) και εν γένει στην καλή λειτουργία του σχολείου.
 • Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να εξέρχονται χωρίς άδεια από το σχολείο πριν την ολοκλήρωση του ωρολογίου προγράμματος. Αν υπάρχει κάποιος σοβαρός έκτακτος λόγος (ασθένεια ή κάποιος προσωπικός λόγος), ζητούν άδεια μόνο από τη Διεύθυνση του σχολείου και κατόπιν επικοινωνίας και σύμφωνης γνώμης του κηδεμόνα τους, θα αποχωρούν από αυτό. Η αυθαίρετη έξοδος από το σχολείο σε ώρα μαθήματος ή σε ώρα διαλείμματος, απαγορεύεται αυστηρά και αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
 • Κατά τη διάρκεια των διδακτικών ωρών όλοι οι μαθητές/τριες οφείλουν να παρευρίσκονται στην τάξη τους, εκτός αν έχει δοθεί ειδική άδεια από τον διδάσκοντα και την Δ/νση του Σχολείου.
 • Με τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος, οι μαθητές/τριες πρέπει να αποχωρούν από το σχολείο, αφού βεβαιωθούν ότι έχουν πάρει όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα.
 • Δεν επιτρέπεται να κατέχουν και να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα στο χώρο του σχολείου. Η συνομιλία, η ανταλλαγή μηνυμάτων και η βιντεοσκόπηση απαγορεύονται αυστηρώς σε όλους τους χώρους του σχολείου- εσωτερικούς και εξωτερικούς-. Εάν είναι μεγάλη ανάγκη να επικοινωνήσουν με τους οικείους τους, μπορούν να πάρουν τηλέφωνο από το γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου. Επίσης, δεν επιτρέπεται να φέρουν στο σχολείο αντικείμενα ξένα προς την εκπαιδευτική διαδικασία.

            Δ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 • Οι μαθητές/τριες οφείλουν να εισέρχονται στις τάξεις τους έγκαιρα και πάντα ΠΡΙΝ από την είσοδο του διδάσκοντα. Σε οποιαδήποτε καθυστέρηση παίρνουν απουσία. Μαθητής/τρια που καθυστερεί κατ? εξακολούθηση, ελέγχεται και πειθαρχικά.
 • Οι θέσεις των μαθητών καθορίζονται σε συνεργασία με του Υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος και η αλλαγή τους επιτρέπεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του.
 • Οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να φέρουν μαζί τους τα μέσα (βιβλία-τετράδια) που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των διδακτικών στόχων και να τα προστατεύουν από κάθε είδους φθορά.
 • Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων-χυμών και μάσηση τσίχλας. Η κατανάλωση τροφίμων ? χυμών επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.
 • Ειδικά κατά την περίοδο της πανδημίας είναι υποχρεωτική η τήρηση των Πρωτοκόλλων υγιεινής και η σωστή χρήση μάσκας από όλους τους μαθητές, όπου αυτό επιβάλλεται.
 • Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να εξέρχονται χωρίς άδεια του διδάσκοντα από τις τάξεις τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Εάν προκύψει σοβαρός λόγος, ζητούν άδεια από τον διδάσκοντα, και μόνο τότε μπορούν να λείψουν για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
 • Ο μαθητής/τρια που αποβάλλεται από τον καθηγητή/τρια κατά την ώρα του μαθήματος (ωριαία αποβολή) είναι υποχρεωμένος, χωρίς αντιρρήσεις, να προσέλθει αμέσως στη Διεύθυνση του σχολείου, όπου θα αναφέρει το περιστατικό και θα περιμένει τον καθηγητή/τρια που τον απέβαλε για να συζητηθεί το θέμα που προέκυψε καθώς και η αντιμετώπισή του. Οι κατ? εξακολούθηση ωριαίες αποβολές ελέγχονται πειθαρχικά περαιτέρω από τη Δ/νση του σχολείου και από τον Σύλλογο Διδασκόντων.
 • Όταν δημιουργείται κενό λόγω της απουσίας καθηγητή/τριας, το σχολείο θα φροντίζει για την απασχόληση των μαθητών.
 • Γενικώς δεν πρέπει να ενοχλούν στην τάξη κατά την ώρα του μαθήματος, αντιθέτως πρέπει  να σέβονται τους συμμαθητές τους και τους καθηγητές τους.
 • Υπεύθυνος για το απουσιολόγιο είναι μόνο ο απουσιολόγος ή ο αναπληρωτής του. Κανείς άλλος μαθητής/τρια δεν επεμβαίνει στη λήψη απουσιών. Το απουσιολόγιο και το Βιβλίο Ύλης είναι επίσημα έγγραφα του σχολείου.
 • Οι ενδιάμεσες απουσίες κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος δεν επιτρέπονται.

Ε. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ? ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

 • Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος όλοι οι μαθητές πρέπει να βγαίνουν στην αυλή του σχολείου. Η παραμονή τους μέσα στο κτήριο επιτρέπεται μόνο όταν έχουμε άσχημες καιρικές συνθήκες. Η αίθουσα κλειδώνεται από τον καθηγητή/τρια. Οι μαθητές που είναι άρρωστοι, παίρνουν άδεια από τον καθηγητή τους, παραμένουν στο θρανίο τους στην τάξη και δεν δημιουργούν προβλήματα. Σ? αυτήν την περίπτωση η αίθουσα δεν κλειδώνει.
 • Στα διαλείμματα θα βρίσκονται μόνο στη μεγάλη αυλή και όχι στην παράπλευρη και στην πίσω πλευρά του κτηρίου.
 • Να μην εισέρχονται στο δενδροφυτευμένο χώρο πίσω από τις κερκίδες και να μην πλησιάζουν στα κάγκελα. 
 • Οι μαθητές στο χώρο τού προαυλίου μπορούν να παίζουν αθλήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ κλπ) μόνο στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και με την άδεια και την επίβλεψή των αντίστοιχων καθηγητών τους. Δεν επιτρέπονται τα αθλήματα κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
 • Όταν οι μαθητές/τριες βρίσκονται στην αυλή του σχολείου, οφείλουν να αποφεύγουν να επικοινωνούν με εξωσχολικά άτομα.
 • Πρέπει να αποφεύγουν την επιθετικότητα, τις χειρονομίες, τις ύβρεις, την προσβολή συμμαθητών/τριών τους και την αφαίρεση ξένων αντικειμένων. Δεν πρέπει να παίζουν με πέτρες, χώματα, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα στην αυλή.
 • Δεν επιτρέπεται να διέρχονται άσκοπα από τα γραφεία των εκπαιδευτικών και της διεύθυνσης, καθώς και να κυκλοφορούν στους χώρους του σχολείου σε ώρα μαθήματος.
 • Οι μαθητές/τριες πρέπει να προστατεύουν τους εαυτούς τους και τους συμμαθητές/τριες τους από κάθε κίνδυνο, γι? αυτό θα πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα (π.χ. να μην ανεβαίνουν στα παράθυρα του σχολείου, στα κάγκελα και τα τοιχία  της αυλής).
 • Το κάπνισμα, η λήψη αλκοόλ ή άλλων ουσιών είναι καταστροφή για την πνευματική και σωματική υγεία των μαθητών. Η χρήση τους οδηγεί στη λήψη αυστηρών πειθαρχικών μέτρων.

ΣΤ. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ? ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ? ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

 • Οι μαθητές/τριες οφείλουν να διατηρούν καθαρό το σχολικό χώρο, να μην πετούν σκουπίδια και να μη λερώνουν τους τοίχους. Η αναγραφή συνθημάτων, συμβόλων, άσεμνων λέξεων ή φράσεων στους τοίχους του σχολείου δημιουργεί ένα περιβάλλον αντιαισθητικό, που μας προσβάλλει όλους.
 • Είναι χρέος των μαθητών/τριών να μην καταστρέφουν την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου (πόρτες, παράθυρα, πίνακες, κουρτίνες, θρανία, καρέκλες κλπ) και κυρίως να διατηρούν καθαρά τα θρανία και τις καρέκλες τους με προσωπική τους ευθύνη. Το κόστος και η αποκατάσταση τυχόν φθορών από βανδαλισμούς στη σχολική περιουσία, θα βαρύνει τον κηδεμόνα ή τον ίδιο τον μαθητή/τρια. Επίσης, ενέργειες τέτοιες, θα αντιμετωπίζονται και ως σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
 • Όλοι οι μαθητές/τριες υποχρεούνται να ακολουθούν τους ατομικούς κανόνες υγιεινής, φροντίζοντας την προσωπική τους καθαριότητα. Η ενδυμασία των μαθητών/τριών θα πρέπει να είναι η ενδεδειγμένη που ταιριάζει στην ιδιότητα του μαθητή/τριας.

            Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ? ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 • Να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή και φοίτηση των παιδιών τους.
 • Να ενημερώνουν το σχολείο για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ανάγκη του μαθητή/τριας, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή συνεργασία προς όφελος των παιδιών.
 • Να  προσέρχονται στο σχολείο όταν αυτό τους καλεί για κάποιο λόγο σχετικό με την φοίτηση του παιδιού τους.
 • Να επικοινωνούν με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς για οτιδήποτε τους απασχολεί καθημερινά κατά τις ώρες λειτουργίας του. Ιδιαίτερα, μάλιστα, θα πρέπει να ενημερώνουν τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος του παιδιού τους.
 • Οι καθηγητές του σχολείου δέχονται τους γονείς σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες γνωστοποιούνται με ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
 • Για την τακτική παρακολούθηση τους φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους.