Μενού Κλείσιμο

Ενημέρωση-Υπενθύμιση σχετικά με τις απουσίες της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το το άρθρο 3 , παρ. 1 του ΦΕΚ 4264/30-9-2020, σχετικά με τις απουσίες κατά τη διάρκεια της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης:

“Η απουσία μαθητή/τριας από κάθε διδακτική ώρα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καταγράφεται από τον εκπαιδευτικό κατά παρέκκλιση του άρθρου 27 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21.05.2019 (Β’ 2005) κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Ηλεκτρονικό Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος της παρούσας, προσμετράται στο γενικό σύνολο των απουσιών που θα πραγματοποιήσει ο μαθητής/ τρια κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και λαμβάνεται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής του/της.”